Η εταιρεία Συμμετοχές 5G Ανώνυμη Εταιρεία (Συμμετοχές 5G ΑΕ) ιδρύθηκε με τον Νόμο 4727/2020 και είναι 100% θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας για την εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού.

Αποκλειστικός σκοπός της Συμμετοχές 5G Α.Ε. είναι η σύσταση και διαχείριση του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας και τηρώντας τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.